Tag: لینک خارجی


لینک شکسته یا ارور 404

: چطور تهدید لینک شکسته‌ها (Broken Link)را به فرصت تبدیل کنیم؟

ساخت لینک شکسته(Broken link) یکی از آن ترفندهایی است انجام آن دشوار است. چراکه زمان بر است و احتمال عدم موفقیت وجود دارد. اگر از متخصصان ساخت لینک از تجربه هایشان در رابطه با این استراتژی بپرسید، پاسخ‌های......تماس بگیرید!